Elérhetőségek

Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft.

Cím: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 57.
Telefon: +3699/523-085
E-mail: info@gyuratz.hu
Irodánk nyitvatartása: Hétfő - Péntek 8:00-15:00

Munkatársaink Nyitvatartás


Adatkezelési tájékoztatóADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.

A szolgáltató, mint adatkezelő:

Név: Gyurátz László

Székhely és levelezési cím: Sopron, Lehár Ferenc u. 57.

Email cím: gyuratz.laszlo@gyuratz.hu

I. Definíciók, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

II. Az adatkezelő, az adatkezelés célja és terjedelme

Az adatkezelésre Gyurátz László által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatai megadása szükséges: név (születési név), cím elérhetőség, banki adatok, adószám, kapcsolattartók.

Gyurátz László csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – Gyurátz László senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyuratz.hu honlap (továbbiakban: „Honlap”) látogatásakor Gyurátz László web-szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát). Tárolás: egy hét.

III. Adatbiztonság

Gyurátz László mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

 

IV. Sütik használata

Gyurátz László fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a cookie-k vagy tag-ek) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai).

A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért Gyurátz László semmiféle felelősség nem terheli.

V. Az érintett jogainak gyakorlása

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 nap alatt az Adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.

VI. Az adatotkat megismerök köre

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső és külső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

Ez alól kivételt képeznek az adatfeldolgozó partnereink.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az árajánlatok megválaszolása körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő, Nemzeti klíma védelmi hatóság) vehet igénybe.

 

 

VII. Az adatok tárolása

Gyurátz László mindent megtesz az adatok helyes és biztonságos tárolása érdekében. A kezelt személyes adatok részben papíron, elektronikusan és a booked4.us, webgalamb.hu, elegedett.hu, MiniCRM és a MinervaTel funkcióban kerülnek tárolásra.


A használt platformok adatvédelmi tájékoztatóját a következő̋ link alatt találja:

https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-hu.html?v=20180802_1340

https://minervatel.com/downloads/ADATKEZELÉSI_TÁJÉKOZTATÓ_Ügyfél_kapcsolattartás_20180515.pdf

https://www.minicrm.hu/adatvedelem/

http://ens.hu/adatkezeles/


VIII. Hírlevélre regisztráció

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés:

- Jogalapja: az érintett hozzájárulását adja a hírlevélre feliratkozó természetes személyként a honlapon, a landing oldalon vagy papíron található űrlap kitöltésével.

- Célja: rendszeres, illetve eseti hírlevél küldése a Szolgáltatással kapcsolatos újdonságokról, tippekről, szakmai tartalmakról és marketing célú üzenetekről

- Kezelt adatok köre: név, email, cím, telefon

- Adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). A hozzájárulás visszavonására a hírlevelek alján szereplő link segítségével küldött emailben van lehetőség.

IX. Tárhely

A honlap tárhely hivatalos üzemeltetője a Webgenerátor Kft.

Elérhetöség: https://webgenerator.hu

Adatvédelmi tájékoztató: https://webgenerator.hu/adatvedelem/

 

 

 

X. Elégedettség merő

Az elégedettség méréssel kapcsolatos adatkezelés:

- Jogalapja: az érintett hozzájárulása

- Kezelt adatok köre: név, email, cím, telefon

- Célja: rendszeres szolgáltatásértékelés a megbízók véleménye alapján.  Az értékeléseket a megbízott, Gyurátz László, anonim verzióként használja és harmadik személynek nem továbbítja

- Adatkezelés időtartama: 3 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)

 XI. Szociális Média Plug

 Gyurátz László különböző céges szociális média platformok használatával, adatkezelőnek minősül és minden személyes adatot, melyet ezen platformok használatával kezel, a legjobb tudása szerint tárolja és megtesz mindent a biztonságos adatfelhasználás érdekében. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső és külső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A kezelt adatok marketing és statisztikai célt szolgálnak.

XII. MinervaTel:

A telefonos szoftver adatkezelési platformján a következő adatok kerülnek tárolásra és felhasználásra: beszélgetési hanganyag és telefonszám. A hanganyag automatikusan törlésre kerül három hónap elteltével.

XIII. További információk az adatkezeléshez

Minden elektronikus vagy papíron tárolt adat, amely árajánlat és információ kérés által kerül kezelésre, de nem von maga után megbízási szerződést 2 év tárolás után törlésre kerül.

XIV. Kommunikációs csatornák

Gyurátz László fenntartja a jogát a különböző kommunikációs csatornák használatának (WhatsApp, Viber, Messenger). Amennyiben Ön ezzel nem ért egyet jelezze a cégvezetés irányába. Továbbá a következő kommunikáció csatornák vehetők igénybe: elektronikus levelezés, postai levelezés, fax

 

 

 

Az érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság előtt érvényesíteni, továbbá́ bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Dátum: 2018.12.07

 

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft. - Magyar